ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
111

• หญิง
66

รวม
185


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
70

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
43


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกช่างกลโรงงาน
2

• แผนกแมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
26

• แผนกช่างก่อสร้าง
14

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
6

• ศูนย์ปฏิบติการกลาง
1

• แผนกโทรคมนาคม
2

• แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
9

• แผนกเทคนิคโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
4

• งานสารบรรณ
7

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
4

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
4

• งานห้องสมุด
2

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
1

• งานโสตทัศนศึกษา
3

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษ
4

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานหลักสูตรและการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
3

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานกิจกรรม
3

• พนักงานขับรถยนต์
5

• งานบริหารทั่วไป
2

• นักการภารโรง
6

• ยาม
4

• งานแผนและงบประมาณฯ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1

• งานการตลาดการค้าฯ
2

• งานความร่วมมือฯ
1

• ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
4

• งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
14

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)




ผู้อำนวยการ



ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา




รองผู้อำนวยการ



นางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ



นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ



นายธวัช ถ้วยทองคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษา




หัวหน้าแผนก



ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย แช่มสา (รน.)
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์



นายบรรพต จันทร์แดง
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นางจินตนา ตันดำรงพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต



นายชาญยุทธ์ นุชนงค์
หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์



นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน



นายทองสุก ยอดมณี
หัวหน้าแผนก แผนกโทรคมนาคม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคม




หัวหน้างาน



นางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์
หัวหน้างาน งานสารบรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป



นายจักรพงษ์ ถาวรโชติ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายสมิทธ์ สุขขี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



นางนัยน์ปพร ยุทธนาวา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายเชษฐา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นางศุภาภัส ห้าวหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายสมคิด สิงสิน
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นางจันจิรา สุขขี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง



นางจันทรัตน์ เจริญสุข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายพีรยุทธ์ วัจนะเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะ



นางสาวนภาพร แก้วถาวร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายสุวัฒน์ กู้เกียรติกาญจน์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายพรรณ โรจนพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นายชิดชาย สุขประเสริฐ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายสุริยันต์ รักพวก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง



นายเอกนริน พลาชีวะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ



นายวินัย นาคเจือทอง
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



นายนิคม คนงาม
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณฯ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายเกษตรสันต์ จันทรา
หัวหน้างาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง




ครูประจำ



นายดนุพร คงบำเพ็ญ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์



นายยงยุทธ ซิวฮะหลี
ครูประจำ แผนกช่างยนต์



นายสุเมธ รินทลึก
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ



นายประกอบ เจริญศิลป์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล



นายวัชระ มั่นถาวรวงศ์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



นางชุติมา พยุงผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสุมรา คงภิรมย์ชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางเจนจิรา สุขเกื้อ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางปริษา นาเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายธรรมนูญ กานต์ไกรศรี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน



นายทวีป ตันดำรงพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายธนยศ อุ่นอนงค์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายสถาพร คุณีพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายมฆวาน ทองมา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนาวี ศรีหะทัย
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นางสาวปรินดา ปานเพชร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายสุขสันต์ เปลื้องรัตน์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง



นายกฤตนัย ต้นแพง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง



นายสุรัฐ ตัณยะกุล
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน



นางทองปอนด์ หวังเกษม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคม



นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายถาวร ชละมณี
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะ



นายสัญญา พิเคราะห์
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะ



นายภานุชิต สิงห์อาจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต




ข้าราชการพลเรือน



นางพัชราวดี แก้วมาเรือน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป




ครูอัตราจ้าง



นายทีปกร ถาวรวิลาส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์



นายนาวา พรมทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา



นายรัตนพล มลอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



นายณัฐพงษ์ เทียนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน



นายศักดิ์ชัย จรลำโกน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯ



นายพงศ์กฤช อยู่ประจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นายเชาวลิต ปิงไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นายสมพงษ์ ตันฮู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาววิมลรัตน์ ศิริวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี



นายกิตติชัย เนตรสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาวณัฏฐณิชา สุขขี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



รติรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นางสาวน้ำฝน เนตรวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์



นายวรพจน์ มีวันดี
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์



นายธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์



นายกันตพงษ์ ไทยสุริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์



นางสาวชัชฎาพร บุญคง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์



พวงลดา แดงห่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายทนงค์ พอดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายอิศฎาวุธ กำแพง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายจิรศักดิ์ นุชนงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นางฐิติรัตน์ รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายปัญญา ยำพะวา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายชาคริต ชาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนนทชัย นาเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายเจษฎากร รัตนกุญชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายชัชวาลย์ ทิพวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนนทวัตร ชัยโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายเจษฎา ถาวรบูรณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นายนิกร อัครศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง



นางสาววัชรี พายัพวัฒนวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง



นางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง



นายประโลม วันทะนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ



นายณัฏฐ์พัฒน์ ผลเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ



นายภาคภูมิ ทองดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน



นายแสนภูมิ ศรีสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายกันตภณ เข็มลาย
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นางสาวองค์อร สรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายวรพงศ์ มนูญธรรมพร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายสมชาย พวงมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา



นางสาวจริยา ศรีสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ



นางสาวทัศนีย์ มีทรัพย์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ



นางสาวขนิษฐา ฐินถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ




ลูกจ้างประจำ



นางอวยพร พิชิตกุล
ลูกจ้างประจำ งานผลิตการค้า



นายธวัช กล่อมฟัก
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์



นายอุดมเดช สุขมี
ลูกจ้างประจำ ยาม



นายจันทร์ สวัสดี
ลูกจ้างประจำ ยาม




ลูกจ้างอัตราจ้าง



นายธนันต์ ผลิกาธิการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาวินัย



นายวิรัตน์ แพงไทย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์



นายวิโรจน์ ศรีพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์



นายภวัต เอี่ยมสำอางค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์



นายกฤต บุญเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์



นายธำรงค์ คะมานา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นางมยุรา ภู่มรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นายจรินทร์ พุกสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นายสมเกียรติ ภักดีศรีคุณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นายเนาวรุต ราชวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นายสมพร เจริญธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง



นายสำเริง มะลิรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม




เจ้าหน้าที่



ธัญญรัตน์ โสธรศิริมงคล
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ



นางสาวเพียงวิภา พิลาวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์



กาญจน์ณัฏฐา คัยนันทน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ



นายณัฐนนท์ เสน่หา
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ



นางพาขวัญ ราษฎร์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์



นางสาวสริดา บุญประคอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (สอน) ศูนย์ปฏิบติการกลาง



นางสาวสุภาพร ศรพรหม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



สุภมาส นุตพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน



โรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก



จินดา ลี้โชติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



นางสาวศศิวิมล จันทร์พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน



ศิริวิมล ปิ่นปรีชาชัย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด



นายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้าง



นายไกรเลิศ บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์



เพ็ญศรี โคตรสมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ



นางสาวกชพร พงษ์ณัฐภพ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา



นางกาญจนา อุนะพำนัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



เจริญตา สร้อยงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางชลภัสสรณ์ เพ็ชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



ขนิษฐา ยำพะวา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ



นางสาวสุพรรณษา กั้วพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา



มณฑา ถาวรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน



นนทิชา ปาวิลัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล



นางสาวสุปราณี เส็มหมาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



นางวรรณฤดี พวงอุดม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือฯ



ศศิธร บุณยามระ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



ศิรินยา ทาธรรมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์



ขวัญใจ มั่นถาวรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี



เกสร พวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร



วรวรรษ จินตนากูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย



นพวรรณ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม



เครือวัลย์ สุนทรวลีนนท์
เจ้าหน้าที่ ยาม



สว่างกิจ ดุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณฯ



อัญชลี กุมภีร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรฯ



นางสาวบุษกร พิชิตกุล
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง



สิรินทิพย์ พระไพธิ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ



นางสาวปุณณภา ต.วัฒนผล
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ



วนิดา พิพบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ



อัญชนา นามบุรี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี




นักศึกษาฝึกสอน



นายรัฐพงศ์ ไชยยา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง



นายพงศ์ภาณุ บุญวิเศษ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง



นางสาวรักษรินทร์ ศรีวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง



นายธีรภัทร วรรณราช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง



นายวรเทพ นาคบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง




พนักงานราชการ (สอน)



นายเฉลิมศักดิ์ ด้วงงาม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์



นายสุทัศน์ ชุมพังงา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์



นายเรวัต คำสม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน



นายสุรศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายวีระพงศ์ ตันตะราวงศา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม



นายนิวัตร ศรีคำสุข
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต



นายวิวันชัย นิวัฒน์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต