ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
119

• หญิง
92

รวม
222


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
42

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
88

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
63


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกช่างกลโรงงาน
10

• แผนกแมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
27

• แผนกช่างก่อสร้าง
14

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกโทรคมนาคม
3

• แผนกเทคนิคโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
5

• แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน
2

• งานสารบรรณ
4

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
3

• งานศูนย์ข้อมูล
1

• งานการเงิน
4

• งานห้องสมุด
2

• งานประกันคุณภาพ
3

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
2

• งานโสตทัศนศึกษา
3

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
3

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานหลักสูตรและการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
7

• งานพัฒนาวินัย
2

• งานกิจกรรม
3

• พนักงานขับรถยนต์
5

• งานบริหารทั่วไป
1

• นักการภารโรง
6

• ยาม
4

• งานแผนและงบประมาณฯ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1

• งานความร่วมมือฯ
1

• ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
2

• งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพภายใน
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
50

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายรุ่งเรือง สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสุมิตร คชวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายธวัช ถ้วยทองคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายทองสุก ยอดมณี
หัวหน้าแผนก แผนกโทรคมนาคม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย แช่มสา (รน.)
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายชิดชาย สุขประเสริฐ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิคม คนงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกฤตนัย ต้นแพง
หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายชาญยุทธ์ นุชนงค์
หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายบรรพต จันทร์แดง
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนางทองปอนด์ หวังเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกโทรคมนาคม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคม
ครู ชำนาญการนายสัญญา พิเคราะห์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคโลหะ
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้างานนายสมคิด สิงสิน
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพีรยุทธ์ วัจนะเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางจันจิรา สุขขี
หัวหน้างาน งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพภายใน
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางศุภาภัส ห้าวหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางนัยน์ปพร ยุทธนาวา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายเชษฐา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุริยันต์ รักพวก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกนริน พลาชีวะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพรรณ โรจนพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวปรินดา ปานเพชร
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายจักรพงษ์ ถาวรโชติ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนางสาวพัชริดา ตันฮก
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวนภาพร แก้วถาวร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางจันทรัตน์ เจริญสุข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายเกษตรสันต์ จันทรา
หัวหน้างาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูนางปริษา นาเจริญ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณฯ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูวีระยุทธ มารยาท
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ครูประจำวิชาญชัย ปลีนารัมย์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสถาพร คุณีพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางชุติมา พยุงผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุมรา คงภิรมย์ชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายมฆวาน ทองมา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายวัชระ มั่นถาวรวงศ์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุรัฐ ตัณยะกุล
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายดนุพร คงบำเพ็ญ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูนายวิวันชัย นิวัฒน์
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายธวัช เกิดศรีสุข
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายยงยุทธ ซิวฮะหลี
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูกวิชษาภร มงคลรัตน์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายณพัชรพร รื่นเริง
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครูนางสาวธัญญาวดี ศรีทอง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยนายนาวี ศรีหะทัย
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายธรรมนูญ กานต์ไกรศรี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครูนายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายกันตภณ เข็มลาย
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายพงษ์ธณัฐ อมรเดชาวงศ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะ
ครูผู้ช่วยนายอาคม วงษ์คง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐชนันท์ วัฒนวิเชียร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูว่าที่ ร.ต.หญิง ศรีนวล ประเสริฐ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนางสาวยลนันท์ ชมนาวัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ครูนายวิจิตพงศ์ นันทราช
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนายฐาปกรณ์ กองษร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐนันท์ เบญจกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยประวิทย์ เซ็นหลวง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ครูผู้ช่วยณัฐกมล โสภากันต์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยนายวิชญพงศ์ อิงคะวณิช
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยธนาคาร คุ้มภัย
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการพลเรือนนางพัชราวดี แก้วมาเรือน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูอัตราจ้างธิดารัตน์ สนธิทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุวิชญา บุญหลง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นางสาวพัณณ์ภัสร์ ศิริวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายแสนภูมิ ศรีสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวปุณณภา ต.วัฒนผล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน
ครูนายทนงค์ พอดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสมพงษ์ ตันฮู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทีปกร ถาวรวิลาส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูนางสาวองค์อร สรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวจริยา ศรีสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนายจิรศักดิ์ นุชนงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายเจษฎากร รัตนกุญชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวทัศนีย์ มีทรัพย์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนางสาวขนิษฐา ฐินถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกโทรคมนาคมนายชัชวาลย์ ทิพวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรกิจ สุวรรณแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นายชาคริต ชาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิกร อัครศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายนาวา พรมทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานายรัตนพล มลอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายเจษฎา ถาวรบูรณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวอุมาพร ทองใบ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวประภักดีพร สืบแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวมณฑิตา สุวรรณเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์อภินันท์ โอสถานนท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนางสาวณัฐวดี ประกอบศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังอุดมศักดิ์ สว่างวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนางสาวน้ำฝน เนตรวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พวงลดา แดงห่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสหรัฐ แสงกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์Roy Aristotle P Alfaro
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายอุดมเดช สุขมี
ลูกจ้างประจำ ยามนายจันทร์ สวัสดี
ลูกจ้างประจำ ยาม
ลูกจ้างอัตราจ้างงานปกครอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาวินัยนายกฤต บุญเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายธำรงค์ คะมานา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเนาวรุต ราชวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมพร เจริญธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมเกียรติ ภักดีศรีคุณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายธวัช กล่อมฟัก
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายวิรัตน์ แพงไทย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายวิโรจน์ ศรีพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นางมยุรา ภู่มรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายภวัต เอี่ยมสำอางค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายจรินทร์ พุกสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ศศิธร บุณยามระ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์กาญจน์ณัฏฐา คัยนันทน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางพาขวัญ ราษฎร์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์มณฑา ถาวรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเกสร พวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรศิริวิมล ปิ่นปรีชาชัย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดธัญญรัตน์ โสธรศิริมงคล
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนพวรรณ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนายอิศฎาวุธ กำแพง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวเพียงวิภา พิลาวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูเพ็ญศรี โคตรสมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษอัญชลี กุมภีร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรฯจินดา ลี้โชติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุปราณี เส็มหมาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังขวัญใจ มั่นถาวรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุภาพร ศรพรหม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายสมชาย พวงมณี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคโลหะ
ครูนางสาวศศิวิมล จันทร์พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนนทิชา ปาวิลัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลขนิษฐา ยำพะวา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวกชพร พงษ์ณัฐภพ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายไกรเลิศ บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์
ครูโรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักสว่างกิจ ดุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณฯนายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างสิรินทิพย์ พระไพธิ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษนางวรรณฤดี พวงอุดม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือฯเครือวัลย์ สุนทรวลีนนท์
เจ้าหน้าที่ ยามศิรินยา ทาธรรมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางกาญจนา อุนะพำนัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุเจริญตา สร้อยงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางชลภัสสรณ์ เพ็ชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรณษา กั้วพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายวรุตม์ อุปพัทธวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ ยามธิดารัตน์ เตียวประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนรังสิยา จรัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
นักศึกษาฝึกสอนนายพงศ์ภาณุ บุญวิเศษ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนางสาวรักษรินทร์ ศรีวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายธีรภัทร วรรณราช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายวรเทพ นาคบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายณัฐพนธ์ มณฑปใหญ่
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายกมลชัย ประทุมเมศร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายศุภชัย จิตตนานนท์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายศรัณย์ ธนกรโยธา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสวิตตา มณีทูล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ (สอน)นายณัฏฐ์พัฒน์ ผลเจริญ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายปัญญา ยำพะวา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนนทชัย นาเจริญ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิวัตร ศรีคำสุข
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ครูนายเฉลิมศักดิ์ ด้วงงาม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์นายสุทัศน์ ชุมพังงา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างกลโรงงานนายประโลม วันทะนะ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางฐิติรัตน์ รักพวก
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายพงศ์กฤช อยู่ประจำ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายวีระพงศ์ ตันตะราวงศา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างกลโรงงานนางสาวณัฐวรรณ แจ้งกูล
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์