ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
111

• หญิง
66

รวม
185


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
70

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
43


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกช่างกลโรงงาน
2

• แผนกแมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
26

• แผนกช่างก่อสร้าง
14

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
6

• ศูนย์ปฏิบติการกลาง
1

• แผนกโทรคมนาคม
2

• แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
9

• แผนกเทคนิคโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
4

• งานสารบรรณ
7

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
4

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
4

• งานห้องสมุด
2

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
1

• งานโสตทัศนศึกษา
3

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษ
4

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานหลักสูตรและการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
3

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานกิจกรรม
3

• พนักงานขับรถยนต์
5

• งานบริหารทั่วไป
2

• นักการภารโรง
6

• ยาม
4

• งานแผนและงบประมาณฯ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1

• งานการตลาดการค้าฯ
2

• งานความร่วมมือฯ
1

• ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
4

• งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
14

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯนายธวัช ถ้วยทองคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายรุ่งเรือง สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย แช่มสา (รน.)
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายบรรพต จันทร์แดง
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางจินตนา ตันดำรงพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายชาญยุทธ์ นุชนงค์
หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทองสุก ยอดมณี
หัวหน้าแผนก แผนกโทรคมนาคม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคม
หัวหน้างานนางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์
หัวหน้างาน งานสารบรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไปนายจักรพงษ์ ถาวรโชติ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมิทธ์ สุขขี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางนัยน์ปพร ยุทธนาวา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชษฐา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางศุภาภัส ห้าวหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมคิด สิงสิน
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางจันจิรา สุขขี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางจันทรัตน์ เจริญสุข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายพีรยุทธ์ วัจนะเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนางสาวนภาพร แก้วถาวร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุวัฒน์ กู้เกียรติกาญจน์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพรรณ โรจนพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายชิดชาย สุขประเสริฐ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายสุริยันต์ รักพวก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายเอกนริน พลาชีวะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนายวินัย นาคเจือทอง
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายนิคม คนงาม
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณฯ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเกษตรสันต์ จันทรา
หัวหน้างาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจำนายดนุพร คงบำเพ็ญ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายยงยุทธ ซิวฮะหลี
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสุเมธ รินทลึก
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายประกอบ เจริญศิลป์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนายวัชระ มั่นถาวรวงศ์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางชุติมา พยุงผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุมรา คงภิรมย์ชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเจนจิรา สุขเกื้อ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปริษา นาเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธรรมนูญ กานต์ไกรศรี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายทวีป ตันดำรงพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายธนยศ อุ่นอนงค์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสถาพร คุณีพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายมฆวาน ทองมา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนาวี ศรีหะทัย
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวปรินดา ปานเพชร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุขสันต์ เปลื้องรัตน์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายกฤตนัย ต้นแพง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายสุรัฐ ตัณยะกุล
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนางทองปอนด์ หวังเกษม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคมนางสาวธัญญาวดี ศรีทอง
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายถาวร ชละมณี
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนายสัญญา พิเคราะห์
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนายภานุชิต สิงห์อาจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ข้าราชการพลเรือนนางพัชราวดี แก้วมาเรือน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป
ครูอัตราจ้างนายทีปกร ถาวรวิลาส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายนาวา พรมทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานายรัตนพล มลอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐพงษ์ เทียนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายศักดิ์ชัย จรลำโกน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯนายพงศ์กฤช อยู่ประจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายเชาวลิต ปิงไฝ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายสมพงษ์ ตันฮู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิมลรัตน์ ศิริวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายกิตติชัย เนตรสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฏฐณิชา สุขขี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รติรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวน้ำฝน เนตรวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวรพจน์ มีวันดี
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นายธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นายกันตพงษ์ ไทยสุริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นางสาวชัชฎาพร บุญคง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์พวงลดา แดงห่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายทนงค์ พอดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอิศฎาวุธ กำแพง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายจิรศักดิ์ นุชนงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางฐิติรัตน์ รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปัญญา ยำพะวา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชาคริต ชาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนนทชัย นาเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเจษฎากร รัตนกุญชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชัชวาลย์ ทิพวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนนทวัตร ชัยโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเจษฎา ถาวรบูรณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิกร อัครศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนางสาววัชรี พายัพวัฒนวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายประโลม วันทะนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณนายณัฏฐ์พัฒน์ ผลเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนายภาคภูมิ ทองดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายแสนภูมิ ศรีสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายกันตภณ เข็มลาย
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวองค์อร สรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายวรพงศ์ มนูญธรรมพร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายสมชาย พวงมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวจริยา ศรีสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนางสาวทัศนีย์ มีทรัพย์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนางสาวขนิษฐา ฐินถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ
ลูกจ้างประจำนางอวยพร พิชิตกุล
ลูกจ้างประจำ งานผลิตการค้านายธวัช กล่อมฟัก
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์นายอุดมเดช สุขมี
ลูกจ้างประจำ ยามนายจันทร์ สวัสดี
ลูกจ้างประจำ ยาม
ลูกจ้างอัตราจ้างนายธนันต์ ผลิกาธิการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาวินัยนายวิรัตน์ แพงไทย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายวิโรจน์ ศรีพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายภวัต เอี่ยมสำอางค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายกฤต บุญเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายธำรงค์ คะมานา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางมยุรา ภู่มรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายจรินทร์ พุกสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมเกียรติ ภักดีศรีคุณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเนาวรุต ราชวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมพร เจริญธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสำเริง มะลิรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
เจ้าหน้าที่ธัญญรัตน์ โสธรศิริมงคล
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางสาวเพียงวิภา พิลาวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์กาญจน์ณัฏฐา คัยนันทน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนายณัฐนนท์ เสน่หา
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนางพาขวัญ ราษฎร์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์นางสาวสริดา บุญประคอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (สอน) ศูนย์ปฏิบติการกลางนางสาวสุภาพร ศรพรหม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุภมาส นุตพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนโรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักจินดา ลี้โชติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศศิวิมล จันทร์พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินศิริวิมล ปิ่นปรีชาชัย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างนายไกรเลิศ บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์เพ็ญศรี โคตรสมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสาวกชพร พงษ์ณัฐภพ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานางกาญจนา อุนะพำนัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุเจริญตา สร้อยงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางชลภัสสรณ์ เพ็ชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุขนิษฐา ยำพะวา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรณษา กั้วพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามณฑา ถาวรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนนทิชา ปาวิลัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุปราณี เส็มหมาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางวรรณฤดี พวงอุดม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือฯศศิธร บุณยามระ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ศิรินยา ทาธรรมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ขวัญใจ มั่นถาวรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเกสร พวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรวรวรรษ จินตนากูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัยนพวรรณ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเครือวัลย์ สุนทรวลีนนท์
เจ้าหน้าที่ ยามสว่างกิจ ดุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณฯอัญชลี กุมภีร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรฯนางสาวบุษกร พิชิตกุล
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังสิรินทิพย์ พระไพธิ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษนางสาวปุณณภา ต.วัฒนผล
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษวนิดา พิพบ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษอัญชนา นามบุรี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาฝึกสอนนายรัฐพงศ์ ไชยยา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายพงศ์ภาณุ บุญวิเศษ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนางสาวรักษรินทร์ ศรีวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายธีรภัทร วรรณราช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายวรเทพ นาคบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ (สอน)นายเฉลิมศักดิ์ ด้วงงาม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์นายสุทัศน์ ชุมพังงา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายเรวัต คำสม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐานนายสุรศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายวีระพงศ์ ตันตะราวงศา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายนิวัตร ศรีคำสุข
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายวิวันชัย นิวัฒน์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต