ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
114

• หญิง
79

รวม
202


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
81

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
47


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
12

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
17

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกช่างกลโรงงาน
2

• แผนกแมคคาทรอนิกส์
5

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกช่างก่อสร้าง
15

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกโทรคมนาคม
2

• แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
11

• แผนกเทคนิคโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
5

• งานสารบรรณ
6

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• งานทะเบียน
2

• งานศูนย์ข้อมูล
3

• งานการเงิน
4

• งานห้องสมุด
2

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานบัญชี
1

• งานโสตทัศนศึกษา
3

• งานพัสดุ
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานโครงการพิเศษ
4

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานหลักสูตรและการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานบุคลากร
4

• งานพัฒนาวินัย
3

• งานกิจกรรม
3

• พนักงานขับรถยนต์
5

• งานบริหารทั่วไป
2

• นักการภารโรง
6

• ยาม
4

• งานแผนและงบประมาณฯ
2

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
1

• งานการตลาดการค้าฯ
2

• งานความร่วมมือฯ
1

• ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
2

• งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
23

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายรุ่งเรือง สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และกิจการนักเรียนนักศึกษานางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯนางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายธวัช ถ้วยทองคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนางจินตนา ตันดำรงพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวรพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทองสุก ยอดมณี
หัวหน้าแผนก แผนกโทรคมนาคม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคมว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย แช่มสา (รน.)
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุล
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายชาญยุทธ์ นุชนงค์
หัวหน้าแผนก แผนกแมคคาทรอนิกส์นายบรรพต จันทร์แดง
หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายธรรมนูญ นวมบางขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างานนายสมิทธ์ สุขขี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสมคิด สิงสิน
หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายพีรยุทธ์ วัจนะเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์
หัวหน้างาน งานสารบรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายชิดชาย สุขประเสริฐ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนางจันจิรา สุขขี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายนิคม คนงาม
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณฯ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศุภาภัส ห้าวหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนัยน์ปพร ยุทธนาวา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชษฐา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุริยันต์ รักพวก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวินัย นาคเจือทอง
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายเอกนริน พลาชีวะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณนายสุวัฒน์ กู้เกียรติกาญจน์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพรรณ โรจนพันธ์
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจักรพงษ์ ถาวรโชติ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางสาวนภาพร แก้วถาวร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจันทรัตน์ เจริญสุข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเกษตรสันต์ จันทรา
หัวหน้างาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจำนายสุขสันต์ เปลื้องรัตน์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายธนยศ อุ่นอนงค์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสถาพร คุณีพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายถาวร ชละมณี
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนางชุติมา พยุงผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายประกอบ เจริญศิลป์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนางสุมรา คงภิรมย์ชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤตนัย ต้นแพง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายมฆวาน ทองมา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางทองปอนด์ หวังเกษม
ครูประจำ แผนกโทรคมนาคมนายวัชระ มั่นถาวรวงศ์
ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุรัฐ ตัณยะกุล
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวปรินดา ปานเพชร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายดนุพร คงบำเพ็ญ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสัญญา พิเคราะห์
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนายสุเมธ รินทลึก
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางปริษา นาเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยงยุทธ ซิวฮะหลี
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายธรรมนูญ กานต์ไกรศรี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายนาวี ศรีหะทัย
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายทวีป ตันดำรงพงษ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพันธ์ เหมือนสิงห์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์ธณัฐ อมรเดชาวงศ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคโลหะนายอาคม วงษ์คง
ครูประจำ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวณัฐชนันท์ วัฒนวิเชียร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.หญิง ศรีนวล ประเสริฐ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางสาวยลนันท์ ชมนาวัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายวิจิตพงศ์ นันทราช
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายฐาปกรณ์ กองษร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณัฐนันท์ เบญจกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ข้าราชการพลเรือนนางพัชราวดี แก้วมาเรือน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป
ครูอัตราจ้างนางสาววิมลรัตน์ ศิริวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายอิศฎาวุธ กำแพง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายแสนภูมิ ศรีสุนทร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายสมชาย พวงมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปุณณภา ต.วัฒนผล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายทนงค์ พอดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฏฐ์พัฒน์ ผลเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนายปัญญา ยำพะวา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนนทชัย นาเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสมพงษ์ ตันฮู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทีปกร ถาวรวิลาส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวองค์อร สรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวจริยา ศรีสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนายวรพงศ์ มนูญธรรมพร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายจิรศักดิ์ นุชนงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเจษฎากร รัตนกุญชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายณัฐพงษ์ เทียนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวทัศนีย์ มีทรัพย์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนางสาวขนิษฐา ฐินถาวร
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคโลหะนายธรรมนูญ เกษมศรีวิทยา
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นายกิตติชัย เนตรสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัชวาลย์ ทิพวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวชัชฎาพร บุญคง
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์รติรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกันตพงศ์ ไทยสุริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นางสาวณัฏฐณิชา สุขขี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประโลม วันทะนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณนางฐิติรัตน์ รักพวก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายพงศ์กฤช อยู่ประจำ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายกันตภณ เข็มลาย
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายชาคริต ชาญณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิกร อัครศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายนาวา พรมทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานายรัตนพล มลอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศักดิ์ชัย จรลำโกน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯนายเจษฎา ถาวรบูรณทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวอุมาพร ทองใบ
ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวประภักดีพร สืบแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนางสาวมณฑิตา สุวรรณเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์อภินันท์ โอสถานนท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายวรพจน์ มีวันดี
ครูอัตราจ้าง แผนกแมคคาทรอนิกส์นางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนางสาวน้ำฝน เนตรวิเชียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชรี พายัพวัฒนวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายภาคภูมิ ทองดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานพวงลดา แดงห่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างประจำนางอวยพร พิชิตกุล
ลูกจ้างประจำ งานผลิตการค้านายธวัช กล่อมฟัก
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์นายอุดมเดช สุขมี
ลูกจ้างประจำ ยามนายจันทร์ สวัสดี
ลูกจ้างประจำ ยาม
ลูกจ้างอัตราจ้างนายธนันต์ ผลิกาธิการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาวินัยนายกฤต บุญเกตุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายธำรงค์ คะมานา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเนาวรุต ราชวงษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมพร เจริญธรรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสมเกียรติ ภักดีศรีคุณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายวิรัตน์ แพงไทย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายวิโรจน์ ศรีพิบูลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นางมยุรา ภู่มรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายภวัต เอี่ยมสำอางค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์นายจรินทร์ พุกสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ศศิธร บุณยามระ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์กาญจน์ณัฏฐา คัยนันทน์
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณวรวรรษ จินตนากูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัยนางพาขวัญ ราษฎร์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์มณฑา ถาวรศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเกสร พวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรศิริวิมล ปิ่นปรีชาชัย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดธัญญรัตน์ โสธรศิริมงคล
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนพวรรณ รุ่งสอาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวเพียงวิภา พิลาวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์เพ็ญศรี โคตรสมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษอัญชลี กุมภีร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรฯจินดา ลี้โชติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุปราณี เส็มหมาด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังขวัญใจ มั่นถาวรวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวศศิวิมล จันทร์พิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนนทิชา ปาวิลัย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลอัญชนา นามบุรี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีขนิษฐา ยำพะวา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวกชพร พงษ์ณัฐภพ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานายไกรเลิศ บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาวินัย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์โรจน์ศักดิ์ อุทัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักสว่างกิจ ดุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานแผนและงบประมาณฯนายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างสิรินทิพย์ พระไพธิ์
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเขตพัฒนาพิเศษนางวรรณฤดี พวงอุดม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือฯนางสาวสุภาพร ศรพรหม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนเครือวัลย์ สุนทรวลีนนท์
เจ้าหน้าที่ ยามศิรินยา ทาธรรมา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวบุษกร พิชิตกุล
เจ้าหน้าที่ งานการตลาดการค้าฯ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางกาญจนา อุนะพำนัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุเจริญตา สร้อยงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางชลภัสสรณ์ เพ็ชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรณษา กั้วพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายวรุตม์ อุปพัทธวาณิชย์
เจ้าหน้าที่ ยาม
นักศึกษาฝึกสอนนายพงศ์ภาณุ บุญวิเศษ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนางสาวรักษรินทร์ ศรีวรรณ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายธีรภัทร วรรณราช
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายวรเทพ นาคบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างก่อสร้างนายณัฐพนธ์ มณฑปใหญ่
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายกมลชัย ประทุมเมศร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายศุภชัย จิตตนานนท์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายศรัณย์ ธนกรโยธา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสวิตตา มณีทูล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ (สอน)นายนิวัตร ศรีคำสุข
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายเฉลิมศักดิ์ ด้วงงาม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างยนต์นายวิวันชัย นิวัฒน์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตนายสุทัศน์ ชุมพังงา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนายวีระพงศ์ ตันตะราวงศา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม