ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1156121

ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์25025

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง751893

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง46147

ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม16420

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17921200

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1172119

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์641882

ปวช.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม202

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์36945

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล80585

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง242044

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง33235

ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม12315

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1639172

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1063109

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์601171

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์301242

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล98098

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง511061

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง30232

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1584162

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1040104

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์68775

ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม202

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์35237

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23225

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์707

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์36137

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า26026

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ707

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม69170

ปวส.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า202

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง16818186

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์13417

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม50757

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง34741

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์19120

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์67168

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ16016

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา51758

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง26018278

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์9211

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม541468

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการเชื่อมเทคโนโลยีการเชื่อม15015

ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า16218

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการเชื่อมเทคโนโลยีการเชื่อม20121


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.167579754

ปวช.250865573

ปวช.354625571

ปวส.140133434

ปวส.251050560

ป.ตรี.131233

ป.ตรี.220121

รวม26912552946