ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1237130

ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์26127

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง761894

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง50151

ปวช.1ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม20424

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง18920209

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1233126

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์671986

ปวช.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม202

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์381048

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล82587

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง252045

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง34236

ปวช.2ช่างโทรคมนาคมโทรคมนาคม12315

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1649173

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1083111

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์601171

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์311243

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1131114

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง561167

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง42244

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1854189

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1180118

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์78785

ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม202

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์36238

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23225

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์707

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์37037

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า26026

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ707

ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม77178

ปวส.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า202

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง17118189

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์13417

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม50858

ปวส.2การก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง404

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง35742

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์19120

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์71172

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ17017

ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา53760

ปวส.2ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า202

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง31022332

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์9211

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์101

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม591473

ป.ตรี.1เทคโนโลยีการเชื่อมเทคโนโลยีการเชื่อม15015

ป.ตรี.1เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า18220

ป.ตรี.2เทคโนโลยีการเชื่อมเทคโนโลยีการเชื่อม24125


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.171483797

ปวช.251665581

ปวช.363027657

ปวส.141333446

ปวส.258054634

ป.ตรี.133235

ป.ตรี.224125

รวม29102653175